Algemene Voorwaarden Glashandel Koelewijn B.V.

( Verkoop- en leveringsvoorwaarden 01-03-2017 - heden )

Artikel 1 | Geldigheid van deze algemene voorwaarden

Art. 1 lid 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, door Glashandel Koelewijn B.V., gevestigd te Bunschoten Spakenburg, overeenkomsten. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door Glashandel Koelewijn B.V. uitgebrachte ( pro forma ) offerten, prijsopgaven, order- en opdrachtbevestigingen, voor zover partijen zijn overeengekomen. Dan wel mondeling, telefonisch, in persoon, middels mail, internetverkeer en/of schriftelijk.

Art. 1 lid 2
Onderhavige elke andere ( algemene ) voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Glashandel Koelewijn B.V. voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Art. 1 lid 3
Deze voorwaarden zijn van toepassing op goederen en diensten besteld en/of geleverd door akkoord op eerdere overeenkomsten waarvan de prijs is geconstateerd, geaccordeerd, uitgevoerd en/of betaald.

Art. 1 lid 4
Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten bij het aanvaarden van de opdracht.

Art. 1 lid 5
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Art. 1 lid 6
Indien op een overeenkomst tussen opdrachtgever en Glashandel Koelewijn B.V. deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt opdrachtgever in met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 2 | Definitieve Aanbieding( en )

Art. 2 lid 1
Alle overige aanbiedingen en/of offerten c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. Alle offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening. Indien binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Glashandel Koelewijn B.V. gerechtigd het aanbod in te doen trekken, dan wel de aangeboden prijzen en/of andere condities te wijzigen.

Art. 2 lid 2
Toezending van offerten, prijsopgaven, orderbevestigingen en/of ( andere ) documentatie verplicht Glashandel Koelewijn B.V. niet tot acceptatie van de opdracht.

Art. 2 lid 3
Aanvullingen en/of afwijkingen van onderhavige voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst. Dergelijk aanvullingen en/of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten.

Artikel 3 | Overeenkomst

Art. 3 lid 1
De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en/of diensten wordt eerst bindend zijdens Glashandel Koelewijn B.V. door ( schriftelijke ) bevestiging van de opdrachtgever en Glashandel Koelewijn B.V..

Art. 3 lid 2
Elke met Glashandel Koelewijn B.V. aangegane overeenkomst bevat o.a. de ontbindende voorwaarden dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Glashandel Koelewijn B.V. zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Glashandel Koelewijn B.V. zich zal wenden tot daartoe bevoegden.

Art. 3 lid 3
Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleuren enz., alsmede gegevens in catalogi, afbeeldingen, tekeningen e.d. door Glashandel Koelewijn B.V. of haar leverancier bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Art. 3 lid 4
Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleuren enz., alsmede gegevens omschreven in de offerte e.d. door Glashandel Koelewijn B.V. of haar leverancier bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en kunnen afwijken in het eindresultaat. Te goeder trouw de goederen en/of dienst van diezelfde kwaliteit of beter zijn dan omschreven. Dit geldt eveneens op foutieve invoeringen op offerten.

Artikel 4 | Afspraken

Afspraken of overeenkomsten, waaronder afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Glashandel Koelewijn B.V., binden haar niet, voor zover ze door Glashandel Koelewijn B.V. niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband ondermeer te beschouwen alle werknemers en medewerkers van Glashandel Koelewijn B.V. die geen procuratie hebben van haar bestuurders.

Artikel 5 | Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden

Art. 5 lid 1
Glashandel Koelewijn B.V. aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen en mitsdien de opdrachtgever tevens akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Glashandel Koelewijn B.V..

Art. 5 lid 2
Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Glashandel Koelewijn B.V. onverlet. De algemene voorwaarden van Glashandel Koelewijn B.V. prevaleren ten alle tijden.

Art. 5 lid 3
Algemene voorwaarden worden slechts door Glashandel Koelewijn B.V. aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 6 | Aanbetaling, betaling en wanbetaling

Art. 6 lid 1
Glashandel Koelewijn B.V. is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Glashandel Koelewijn B.V. de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling. De opdrachtgever verliest zijn recht op rente voor het door hem vooruitbetaalde bedrag.

Art. 6 lid 2
Glashandel Koelewijn B.V. is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een betaling van nog eens en minimaal 25% te vragen, indien het werk voor ten minste 25% procent is geschied.

Art. 6 lid 3
Een mogelijke klacht zal geen aanleiding kunnen geven voor enig betalingsuitstel.

Art. 6 lid 4
De niet-betaling op haar vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigde totaal-saldo van alle andere zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Glashandel Koelewijn B.V. zal zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de uitvoering van de overeenkomst en/of van alle andere overeenkomsten van verkoop of aanneming met diezelfde opdrachtgever opschorten en alle schade en kosten hier ten gevolge in rekening brengen.

Art. 6 lid 5
Bij verlies van kredietwaardigheid van de opdrachtgever worden alle nog niet vervallen facturen opeisbaar en zal Glashandel Koelewijn B.V. zonder ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden. Tenzij de klant vooralsnog voor de verdere uitvoering van de overeenkomst een voldoende betalingsgarantie vanwege een aanvaardbare en erkende kredietinstelling aflevert. Ondanks de eventuele ontbinding, uit hoofde van dit artikel, worden de betaalde voorschotten gecompenseerd met de reeds uitgevoerde leveringen en diensten en met onze overige kosten en schade, inbegrepen van de verloren winstkans.

Artikel 7 | Verplichtingen van Glashandel Koelewijn B.V. en de opdrachtgever

Art. 7 lid 1
Glashandel Koelewijn B.V. zal het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst en naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk werk uitvoeren.

Art. 7 lid 2
Glashandel Koelewijn B.V. aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend. De verantwoording voor het regelen van de vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen ligt bij de opdrachtgever, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is afgesproken.

Art. 7 lid 3
Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk -door een niet aan Glashandel Koelewijn B.V. te wijten oorzaak- slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, is zij gehouden de noodzakelijke geachte wijzigingen in de uitvoering terstond ter kennis van de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren.

Art. 7 lid 4
Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk door een niet aan Glashandel Koelewijn B.V. te wijten oorzaak niet kan worden uitgevoerd, is zij gehouden 70% van het factuurbedrag te doen opeisen. Het laatste percentage is opeisbaar wanneer het werk daadwerkelijk is uitgevoerd of wanneer de opdrachtgever aangeeft dat de opdracht ophoudt.

Art. 7 lid 5
In geen gevallen, uit hoofde van dit artikel, zal er geen aanleiding kunnen zijn voor enig betalingsuitstel. Onmiddellijke betaling kan geëist worden van hetgeen op termijn schuldig is, ondanks het werk niet opgeleverd of klaar is.

Art. 7 lid 6
De opdrachtgever, hieronder tevens begrepen haar medewerkers, verstrekt tijdig alle documenten en gegevens, zoals navolgend doch niet limitatief aangegeven onder sub a tot en met e, die benodigd zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht.

 1. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen ( zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz .), zonodig in overleg met Glashandel Koelewijn B.V..

 2. Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.

 3. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.

 4. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering

  van het werk benodigde energie.

 5. Over veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs wegen.

Art. 7 lid 7
De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens. Bij een bestelling middels de mail of telefoon dient hij duidelijk aan te geven of de gegeven maten dagmaten, glasmaten of strakke sponning maten zijn. Indien dit niet goed wordt is doorgegeven, dient de opdrachtgever de gemaakte kosten te dekken.

Art. 7 lid 8
De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.

Art. 7 lid 9
Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

Art. 7 lid 10
Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daar uit voor Glashandel Koelewijn B.V. voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Art. 7 lid 11
Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor Glashandel Koelewijn B.V. of haar leveranciers verantwoordelijk is, kan de opdrachtgever geen schade of kosten in rekening brengen aan Glashandel Koelewijn B.V..

Artikel 8 | Aansprakelijkheid

Art. 8 lid 1
Glashandel Koelewijn B.V. is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

 2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn

  gesteld;

 3. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

 4. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;

 5. Normale slijtage aan de geleverde zaken;

 6. Enige andere oorzaak.

 

Art. 8 lid 2
Glashandel Koelewijn B.V. is slechts aansprakelijk dan wel tot maximaal de inkoopwaarde van de opdracht, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Glashandel Koelewijn B.V. of van hen, die door haar te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.

Art. 8 lid 3
Glashandel Koelewijn B.V. zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Art. 8 lid 4
Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico's en schade, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Glashandel Koelewijn B.V..

Art. 8 lid 5
Glashandel Koelewijn B.V. is niet aansprakelijk voor het werk door hem uitgevoerd op of aan een door een derde bewerkte ondergrond, indien deze ondergrond niet deugdelijk mocht blijken te zijn. Breuk of beschadiging van glas, nadat dit door Glashandel Koelewijn B.V. is geplaatst komt voor rekening van de opdrachtgever.

Art. 8 lid 6
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Glashandel Koelewijn B.V. in verband met de uitvoering van de opdracht, in ieder geval zes maanden na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Voormelde vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever dienen binnen voormelde termijn schriftelijk aan Glashandel Koelewijn B.V. te zijn gemeld.

Artikel 9 | Prijzen

Art. 9 lid 1
Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

Art. 9 lid 2
Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting of
importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze zonder enig overeenstemming en/of goedkeuring worden doorberekend.

Art. 9 lid 3
Indien de prijsfluctuatie meer dan 2,5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Art. 9 lid 4
De opdrachtgever is verbonden door de overeenkomst of schriftelijke bevestiging. Glashandel Koelewijn B.V. is slechts verbonden na aanvaarding van de opdracht en dit onder de vorm van een orderbevestiging vanwege de directie of een hiertoe uitdrukkelijke gevolmachtigde.

Art. 9 lid 5
Gehele of gedeeltelijke opzegging of verbreking van de overeenkomst ingevolge de opdracht door de opdrachtgever geeft recht op een forfaitaire schadevergoeding van ten minste 70% van het totaalbedrag. Dit is als vergoeding voor onkosten en winstderving, zonder dat wij het bewijs dienen te leveren van de omvang of het bestaan van de schade. Specifieke opdrachten die eenzijdig worden opgezegd of het voorwerp maken van een contractverbreking geven aanleiding tot het aanrekenen van een forfaitaire schadevergoeding van 100% van het totaalbedrag of ten minste 100% van de waarde, indien de bestelde goederen niet op gelijkwaardige wijze bruikbaar zijn.

Art. 9 lid 6
De prijzen van Glashandel Koelewijn B.V. kunnen steeds, zonder voorafgaand bericht, gewijzigd worden: de ter beschikking gestelde prijslijsten of technische gegevens gelden enkel ten titel van inlichting en brengen geen verbintenissen van onzentwege mee.

Artikel 10 | Meer- en minderwerk

Art. 10 lid 1
Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

Art. 10 lid 2
De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Glashandel Koelewijn B.V. op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

Art. 10 lid 3
Door Glashandel Koelewijn B.V. te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, zonder schriftelijke mededeling.

Art. 10 lid 4
Als een opdrachtgever akkoord is gegaan met vaste prijsafspraken, dan gaat hij automatisch akkoord met de prijs van het meerwerk, wanneer de prijzen in verhouding gelijk staan en is schriftelijk akkoord niet noodzakelijk.

Artikel 11 | Gedeeltelijke levering van goederen en/of diensten

Art. 11 lid 1
Elke gedeeltelijke levering van goederen en/of diensten, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval vindt betaling plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".

Art. 11 lid 2
Indien de betaling van de opdrachtgever uitblijft, zal Glashandel Koelewijn B.V. niet verder leveren van goederen en/of diensten, totdat het gefactureerde bedrag voldaan is.

Artikel 12 | Leveringstermijnen

Art. 12 lid 1
De overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Bij niet tijdige levering kan de opdrachtgever Glashandel Koelewijn B.V. niet in gebreke te stellen.

Art. 12 lid 2
De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Glashandel Koelewijn B.V. zijn om de goederen en diensten te leveren.

Art. 12 lid 3
Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. Hiervoor kan Glashandel Koelewijn B.V. opslagkosten in rekening brengen.

Art. 12 lid 4
Overschrijding van de ( overeengekomen ) termijn kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst. Zo verwijlboeten overeengekomen datum en/of het werk niet onderbroken werd door hetzij de schuld van derden, inbegrepen de opdrachtgever of de leverancier, hetzij ten gevolge van overmacht, zoals weersomstandigheden, ziekte, staking of andere onvoorziene omstandigheden.

Art. 12 lid 5
Overmacht verleent ons het recht tot gehele of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst of bestelling, hetzij de uitvoering ervan uit te stellen, zonder vooropzeg noch vergoeding.

Art. 12 lid 6
Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van 6 maanden, niet door de opdrachtgever zijn afgenomen zal Glashandel Koelewijn B.V. overgaan tot verwijderen van de bestelde producten. Hier maakt de opdrachtgever op geen enkele manier meer aanspraak op.

Artikel 13 | Risico-overgang

Art. 13 lid 1
Het vervoer gebeurt steeds op risico van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen, waarbij alsdan de transport- en aansprakelijkheidsverzekering in rekening wordt gebracht van de opdrachtgever.

Art. 13 lid 2
Eventuele schadegevallen dienen ons binnen de 48 uur na het schadegeval schriftelijk te worden gemeld, zo niet vervalt het recht op schadeloosstelling. Het aanvaarden van de goederen zonder vermelding van een schadegeval op de vrachtbrief van de leverancier of op de afleveringsnota, geldt als bewijs dat de levering compleet en goed verlopen is.

Art 13 lid 3
Het risico van verlies, beschadiging, diefstal etc. van de goederen waarop de overeenkomst betrekking heeft, gaat over op opdrachtgever zodra de goederen zich in de feitelijke macht van opdrachtgever bevinden dan wel, wanneer de werkzaamheden op een door de opdrachtgever aangewezen locatie worden uitgevoerd, de goederen aanwezig zijn op locatie.

Art. 13 lid 4
De opdrachtgever aanvaardt bij de beoordeling van de kwaliteit van de materialen als methode en toleranties, deze van onze leverancier en bij gebrek aan enig document ter zake van Glashandel Koelewijn B.V. Deze toleranties betreffen met name de afmetingen, dikte, effenheid, kleurschakeringen, optische kwaliteit en fouten in het uitzicht en aan de randen van de geleverde materialen.

Art. 13 lid 5
De opdrachtgever wordt geacht de werkzaamheden of de goederen te hebben gevolgd, hetzij persoonlijk, hetzij via zijn aangestelde. Zo de opdrachtgever bij de werken of leveringen een architect, ontwerper of toezichthouder heeft betrokken, wordt deze beschouw als door de opdrachtgever gemandateerd om hem in alle contacten met Glashandel Koelewijn B.V. ten volle te vertegenwoordigen.

Art. 13 lid 6
Zowel bij verkoop als bij aanneming keurt de opdrachtgever zelf, of via een lasthebber de goederen bij levering. Zo geen opmerkingen werden genoteerd op de leveringsbron, geldt dit als stilzwijgende aanvaarding van de goederen en/of werkzaamheden.

Art. 13 lid 7
De door Glashandel Koelewijn B.V. geleverde glasbokken blijven eigendom van de betreffende leverancier of haarzelf en mogen onder geen beding door de opdrachtgever voor eigen gebruik of voor doorlevering gebruikt worden.

Art. 13 lid 8
Glashandel Koelewijn B.V. is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, geleden door onze medecontractant of derden. In geval van een rechtstreekse aanspraak van een derde zal de medecontractant gehouden zijn vrijwaring te verlenen.

Art. 13 lid 9
Interferentie ( regenboogeffecten die het gevolg zijn van de veelvuldige weerkaatsing van het licht in dubbele beglazing ) zal in geen geval geaccepteerd worden als een gebrek of fout, evenmin als de afwijkingen van het gereflecteerd beeld in een ruit isolatieglas. Glashandel Koelewijn B.V. of haar leveranciers zijn niet verantwoordelijk voor technisch onvermijdelijke afwijking van kleuren, kwaliteit, structuur en zuivere glasdikten.

Art. 13 lid 10
Onze aansprakelijkheid wordt in elk geval, zowel contractuele schade als schade uit onrechtmatige daad, beperkt tot het bedrag van de dekking, die onze verzekering biedt.

Art. 13 lid 11
Indien Glashandel Koelewijn B.V. materiaal van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type of een bepaald uitvoeringsprocedé moeten hanteren, is zij niet aansprakelijk voor de gebreken die het gevolg zijn van deze keuze.

Artikel 14 | Onvoorziene omstandigheden

Glashandel Koelewijn B.V. doet naar beste inzicht onderzoek naar o.a. de staat van kozijnen waar de bestelling moet worden in geplaatst. Mocht er om welke reden dan ook achteraf blijken dat de bestelling niet geplaatst kan worden door een slechte staat van het kozijn, zal het bestelde product vooralsnog in rekening gebracht worden.

Artikel 15 | Veiligheid

De opdrachtgever gaat akkoord met het hanteren van ten minste de normen van veilig bouwen en het VCA. Indien de opdrachtgever besteld van afstand en Glashandel Koelewijn B.V. de situatie niet kent is zij niet gebonden aan het niet hanteren van de voorgenoemde normen en zal zij hier geen verantwoordelijkheid erkennen. Het is aan de opdrachtgever de juiste informatie te verschaffen.

Artikel 16 | Uitbesteding werk aan derden

Opdrachtgever machtigt Glashandel Koelewijn B.V. om de opdracht door een door Glashandel Koelewijn B.V. aan te wijzen derde, op een gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 17 | Oplevering

Art. 17 lid 1
Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Glashandel Koelewijn B.V. dit de opdrachtgever heeft medegedeeld, dan wel nadat Glashandel Koelewijn B.V. de eindnota heeft toegekend en/of de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en/of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.

Art. 17 lid 2
Kleine gebreken zullen door Glashandel Koelewijn B.V. zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren, evenals betaling. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is Glashandel Koelewijn B.V. slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan Glashandel Koelewijn B.V. valt toe te rekenen.

Art. 17 lid 3
Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Glashandel Koelewijn B.V. niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, vertraging om welke redenen dan ook, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere ‘’onvoorziene’’ omstandigheden, zoals o.a. in het artikel "Overmacht" genoemd.

Artikel 18 | Opleveringstermijnen

Art. 18 lid 1
De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever Glashandel Koelewijn B.V. schriftelijke in gebreke te stellen. In geen geval kan er schade in het breedste zin van het woord of korting op de opdracht worden toe geëist.

Art. 18 lid 2
De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Koelewijn zijn om de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

Art. 18 lid 3
Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van 14 dagen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen en zal de factuur verzonden en betaald moeten worden.

Artikel 19 | Materialen

Art. 19 lid 1
Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

Art. 19 lid 2
Glashandel Koelewijn B.V. stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk ( eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. Glashandel Koelewijn B.V. is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.

Art. 19 lid 3
De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken, zulks in overleg met Glashandel Koelewijn B.V., de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van opdrachtgever, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van Glashandel Koelewijn B.V. komen. Materialen welke door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld worden geacht te zijn goedgekeurd.

Art. 19 lid 4
De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door Koelewijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan Koelewijn toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening.

Art. 19 lid 5
Afwijking in kwaliteit, samenstelling, kleur enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

Artikel 21 | Wijziging van de opdracht

Art 21 lid 1
Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

Art. 21 lid 2
Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Glashandel Koelewijn B.V. ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

Art. 21 lid 3
Aangebrachte wijzigingen en / of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd dan wel voltooiing van de uitvoering door Glashandel Koelewijn B.V. wordt overschreden, hetgeen door de opdrachtgever wordt aanvaard.

Art. 21 lid 4

 1. Wanneer de opdrachtgever na accordering van een opdracht onbereikbaar blijkt 14 dagen na levering van bestelling bij Glashandel Koelewijn B.V. is zij gerechtigd de reeds geleverde producten te factureren inclusief het geaccordeerde arbeid en overige condities. De producten staan in deze dan nog in ons magazijn.

 2. Indien de opdrachtgever langer dan 30 dagen niet te bereiken is middels de telefoon en mail, is op de bestelling genoemd in artikel 21 lid 4 diezelfde regeling van pas als in Art. 12 lid 3.

Artikel 22 | Garantie

Art. 22 lid 1
Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent Glashandel Koelewijn B.V. aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Glashandel Koelewijn B.V. zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Glashandel Koelewijn B.V. na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.

Art. 22 lid 2
Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandel garantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. Met leveren bedoelt Glashandel Koelewijn B.V. het aanbrengen en monteren van goederen en niet afleveren, tenzij dit nadrukkelijk is schriftelijk anders is beschreven. Daadwerkelijk leveren zal een meerprijs met zich meebrengen en wordt dus nadrukkelijk benoemd in de opdracht.

Artikel 23 | Reclame

Art. 23 lid 1
Opdrachtgever is verplicht terstond na de ( op )levering van de goederen c.q. van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Glashandel Koelewijn B.V. terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

Art. 23 lid 2
Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering c.q. oplevering Glashandel Koelewijn B.V. schriftelijk per aangetekend schrijven wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

Art. 23 lid 3
Glashandel Koelewijn B.V. dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

Art. 23 lid 4
Glashandel Koelewijn B.V. is gerechtigd, zonder toestemming van de opdrachtgever, het werk geproduceerd, samengesteld, gemonteerd en/of geleverd door Glashandel Koelewijn B.V. als reclame- uiting te mogen gebruiken op bijv. en o.a. de website, social media en dergelijke. Glashandel Koelewijn B.V. is op geen enkele manier een schadevergoeding verschuldigd aan de partij voor reclame uiting van eigen werk.

Artikel 24 | Retentierecht

Wanneer Glashandel Koelewijn B.V. goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.
Glashandel Koelewijn B.V. heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 25 | Eigendomsvoorbehoud

Art. 25 lid 1
Zolang Glashandel Koelewijn B.V. geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop ( inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen ) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Glashandel Koelewijn B.V..

Art. 25 lid 2
Glashandel Koelewijn B.V. heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

Art. 25 lid 3
Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 26 | Overmacht

Art. 26 lid 1
Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Glashandel Koelewijn B.V. of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Koelewijn, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Koelewijn, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Koelewijn overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

Art. 26 lid 2
Glashandel Koelewijn B.V. is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 27 | Wanprestatie en ontbinding

Art. 27 lid 1
Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Koelewijn ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

Art. 27 lid 2
Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Koelewijn heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.

d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

Art. 27 lid 3
Glashandel Koelewijn B.V. is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Glashandel Koelewijn B.V. reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Glashandel Koelewijn B.V. op vergoeding van kosten, schade en interesten.

 
 

Artikel 28 | (Spoed)oproepen

Art. 28 lid 1
Spoedoproepen definieert Glashandel Koelewijn B.V. als een oproep die binnen een bepaalde tijd uitgevoerd moet worden voor bijv. het veiligstellen van een gevaarlijke situatie of het realiseren van een noodvoorziening.

Art. 28 lid 2
Wanneer er na opdracht van de melder blijkt dat er geen werkzaamheden, anders dan inmeten, verricht kan worden hanteren wij een minimaal tarief ( voorrijkosten ), zoals genoemd in lid 3 van dit artikel.

Art. 28 lid 3

a) Voor oproepen welke gerealiseerd kunnen worden binnen onze kantooruren hanteren wij een minimaal tarief van €65,00. Voor oproepen welke gerealiseerd dienen te worden buiten onze kantooruren hanteren wij een minimaal tarief van €130,00. Op feestdagen hanteren wij een minimaal tarief van €190,00.
b) De bedragen genoemd in artikel 28 lid 3a zijn exclusief het gebruikte materiaal, extra manuren, verwijderingsbijdrage, energietoeslag en omzetbelasting.

Art. 28 lid 4

a) Glashandel Koelewijn B.V. hanteert de volgende kantooruren in nagevolgde van artikel 28 lid 3:
Ma t/m Do 09:00 – 16:00 uur.
Vrijdag 09:00 – 15:00 uur.
b) Tevens geldt voor gesloten dagen en/of tijden tijdens de voorgenoemde kantooruren naar aanleiding van bijv. een bedrijfsuitje, vergadering etc. dat uw melding doorgeschakeld word naar een derde. Bedragen gehanteerd door die betreffende organisatie zullen bindend zijn.

Art. 28 lid 5
Wanneer een spoedopdracht is gerealiseerd, krijgt u de factuur voor de opdracht en de offerte voor definitief herstel separaat. Glashandel Koelewijn B.V. neemt de opdracht in behandeling nadat de factuur is voldaan.

Artikel 29 | Betaling

Art. 29 lid 1
De opdrachtgever kan geen enkel bedrag inhouden als waarborg.

Art. 29 lid 2
Particuliere betalingen dienen te geschieden binnen 5 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Zakelijke betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Art. 29 lid 3
Klachten of bezwaren over de factuur( en ) c.q. werkzaamheden dienen binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Glashandel Koelewijn B.V. te worden ingediend, maar schorten nimmer de betalingsverplichting op.

Art. 29 lid 4
Glashandel Koelewijn B.V. is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een minimale rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van de factuurdatum. Bij laattijdige betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling op het verschuldigde bedrag verwijlintrest aangerekend a rato van de op de factuurdatum geldende wettelijke interesten vermeerderd met minimaal 3 %. Voornoemde interesten worden aangerekend per begonnen maand na de vervaldag. Het factuurbedrag wordt bovendien vanaf de vervaldag en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10 %, met een minimum van € 65,00, ten titel van forfaitaire schadevergoeding.

Art. 29 lid 5
Glashandel Koelewijn B.V. is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van ( proces )advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

Art. 29 lid 6
Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

Artikel 30 | Toepasselijk recht

Op alle door Glashandel Koelewijn B.V. gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het ‘’Weens Koopverdrag’’ wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 31 | Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Glashandel Koelewijn B.V., indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 32 | Wijziging van de voorwaarden

Glashandel Koelewijn B.V. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen, De wijzigingen treden in direct in werking, wanneer de opdrachtgever kan beschikken over deze algemene voorwaarden.

 

Download de Algemene Voorwaarden van Glashandel Koelewijn B.V.

Projecten

Bezig met laden...