Algemene Voorwaarden Glashandel Koelewijn B.V.

Toepasselijkheid Algemene (verkoop- en leverings-) Voorwaarden GLASHANDEL KOELEWIJN B.V..

Deze Algemene (verkoop- en leverings-) Voorwaarden, zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door en met Glashandel Koelewijn B.V., gevestigd te Bunschoten- Spakenburg.

Voorts zijn deze Algemene (verkoop- en leverings-) Voorwaarden van toepassing op alle door Glashandel Koelewijn B.V. (uitgebrachte) (pro forma) offerten, prijsopgaven, order-, opdracht- en afspra(a)k(en)(bevestigingen). Dan wel mondeling, telefonisch, in persoon, middels e-mail, internetverkeer en/of schriftelijk.

Artikel 1          Definitie Opdrachtgever

Glashandel Koelewijn B.V., verder "Gebruiker" wordt in deze Algemene (verkoop- en leverings-) Voorwaarden verstaan degene die deze Algemene (verkoop- en leverings-) Voorwaarden in alle overeenkomsten gebruikt en respectievelijk daarnaar in aanbiedingen of andere stukken verwijst dan wel pleegt te verwijzen.

De contractspartij, verder ''Opdrachtgever'' wordt verstaan degene die de gelding van deze Algemene (verkoop- en leverings-) Voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard of verondersteld kan worden te hebben aanvaard. De Opdrachtgever omvat iedereen die een dienst, product of andere za(a)k(en) van de Gebruiker wil afnemen.

Artikel 2          Algemeen: aanbiedingen en bevestigingen

2.1.                 Deze Algemene (verkoop- en leverings-) Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij de Gebruiker als aanbieder, verkoper, adviseur, uitvoerder en/of leverancier van zaken of diensten optreedt.

2.2.                 Aanbiedingen zijn nooit per definitie vrijblijvend als er een termijn voor aanvaarding bevat. Alle monsters en overige bij de aanbieding verstrekte gegevens worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Indien een offerte een aanbod bevat en dit wordt aanvaard heeft de Gebruiker het recht het aanbod binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.3.                 Alle orders, door vertegenwoordigers van de Gebruiker of door tussenpersonen opgenomen, binden de Gebruiker eerst, indien deze door de Gebruiker schriftelijk zijn bevestigd in een opdrachtbevestiging, orderbevestiging of anderszins. Onder schriftelijke bevestiging wordt tevens een bevestiging per e-mail verstaan.

2.4.                 Toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, deze Algemene (verkoop- en leverings-) Voorwaarden treden daarvoor voor in de plaats.

2.5.                 Als op een overeenkomst zoals in lid 1 bedoeld naast deze Algemene (verkoop- en leverings-) Voorwaarden ook andere voorwaarden van toepassing zijn, dan zal in geval van tegenstrijdigheid de voor de Gebruiker meest gunstige bepaling van toepassing zijn, zulks ter beoordeling van de Gebruiker.

2.6.                 Afwijkingen van deze Algemene (verkoop- en leverings-) Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.7.                 Een aanbieding aan een Opdrachtgever wordt schriftelijk gedaan en voorzien van een dagtekening en is, in afwijking van lid 2, onherroepelijk gedurende 10 werkdagen na ontvangst, tenzij schriftelijk de aanbieding wordt ingetrokken. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Het aanbod aan de Opdrachtgever geeft inzicht in de prijs en of er sprake is van een vaste aanneemsom, een richtprijs of dat het werk op regiebasis/nacalculatie zal geschieden.

2.8.                 Een uitgebrachte offerte of andere vorm van aanbieding (opdracht) is nooit per definitie ‘’vrijblijvend’’. De gemaakte kosten voor o.a. het reizen en verlet(reistijd) worden in rekening gebracht, hiervoor rekenen wij €0,50 cent per kilometer retour en €1,16 per minuut retour, met een minimum voorrijtarief van €100,00 exclusief BTW. Indien betaling geschied binnen de betalingstermijn, dan hanteert de Gebruiker een betalingskorting van ten hoogste het aanvullend bedrag tot het minimum van €100,00, zoals beschreven in de factuur. De daadwerkelijke kosten voor het reizen en de reistijd + BTW dienen ten alle tijden voldaan te worden.

2.9.                 Een overeenkomst tot stand gekomen via de telefoon, bijvoorbeeld naar aanleiding van een spoedgeval, zoals bijvoorbeeld oproepen en meldingen die niet aangenomen kunnen worden tijdens kantoortijd en waarvoor voorafgaand géén prijsafspraak aangeboden kan worden, geschieden enkel en altijd op nacalculatie. Wij hanteren naast het gebruikte product een minimaal voorrijtarief van €139,26 en een uurtarief van minimaal €139,26. In deze beroept de Gebruiker zich op de regels van een dienstverrichter, zie toelichting.
Het veiligstellen van een situatie, gebeurt zulks ter beoordeling van de Gebruiker.

2.10.               Elke vorm van dienstverlening, zonder een overeengekomen prijsafspraak, is per definitie op nacalculatie. Dit betekend dat product, reizen en arbeid op nacalculatie geschied.

2.11.               Een offerte uitgebracht, zonder dat de Gebruiker op locatie is wezen opnemen, is per definitie een pro formaofferte. Dit betekend dat product, reizen en arbeid op nacalculatie geschied.

2.12.               Inzake een pro formaofferte wordt diezelfde prijseenheid aangehouden, als bij elke andere vorm van prijsaanbieding. Wanneer de opdrachtgever de door hem opgegeven maatvoering wilt laten inmeten en de totaalprijs komt overeen of is lager, wordt een akkoord op de pro formaofferte geïnterpreteerd als opdracht en zal de gebruiker de producten direct na opname in bestelling nemen. Ondanks dat de opdrachtgever opdracht heeft gegeven voor de prijseenheid, neemt de gebruiker (indien de totaalprijs hoger uitvalt) alvorens bestellen, contact op met de opdrachtgever voor een tweede akkoord.

Artikel 3          Prijzen

3.1.                 De Gebruiker is bevoegd om belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten, van overheidswege na de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst ingevoerd of verhoogd, aan de Opdrachtgever door te belasten.

3.2.                 Indien na de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsbepalende factoren, waarop de prijs c.q. de prijzen van de Gebruiker is/zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is de Gebruiker gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs/prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks de wederpartij recht geeft op ontbinding van de overeenkomst.

3.3.                 Slechts in geval de aan de Opdrachtgever aangeboden prijs reeds binnen één maand na aanbieding wordt verhoogd, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.4.                 Wij hanteren de volgende (uur)tarieven:

                                 Arbeid (standaard tarief)                                  € 69,69
                                 Arbeid (bijzonder tarief)                                   € 85,70
                                 Arbeid (buiten reguliere werktijden tarief)         € 139,26
                                 Arbeid (feestdagen tarief)                                € 160,15

3.5.                 Alle genoemde prijzen zijn steeds weer exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4          Aflevering; levertijd en transport

4.1.                 Overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijnen.

4.2.                 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden de leveringen af Gebruiker of, indien rechtstreeks van de fabrikant aan de Opdrachtgever wordt geleverd, geschieden leveringen af fabriek.

4.3.                 Het transport is steeds voor rekening en risico van de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of er een toeslag is doorbelast. De Gebruiker is steeds vrij in de keuze van het vervoer- en transportmiddel.

4.4.                 De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid ten behoeve van het transport een verzekering bij de Gebruiker af te sluiten, dit wordt in de vorm van een toeslag of de offerte vermeld, lees lid 3.

4.5.                 Het transport eindigt op het moment dat het betreffende product op de plaats van bestemming naast het transportmiddel is geplaatst.

4.6.                 Indien de Opdrachtgever een bestelling op afroep plaatst moet deze binnen de termijn, welke door de Opdrachtgever is gesteld en door de Gebruiker is geaccepteerd, daadwerkelijk worden afgeroepen en afgenomen.

4.7.                 Bij overschrijding van meer dan drie maanden van de overeengekomen levertijd aan een Opdrachtgever, is de Gebruiker verplicht de hierdoor geleden directe schade te vergoeden aan de Opdrachtgever, tenzij de overschrijding niet aan de Gebruiker kan worden toegerekend.

4.8.                 Werkzaamheden die niet door de Gebruiker worden uitgevoerd en die leiden tot vertraging van het werk van Gebruiker, moeten tijdig aan Gebruiker worden gemeld. Indien de overeengekomen levertijd als gevolg van deze omstandigheden wordt overschreden, is Gebruiker niet schadeplichtig jegens de wederpartij.

4.9.                  Bestellingen worden na 3 maanden geruimd en zijn dan niet meer beschikbaar. De Opdrachtgever heeft géén recht op een terugbetaling van de aanbetaling. Indien de bestelling niet wordt afgehaald, als wel als een betaling aan de Gebruiker uitblijft, dan krijgt de Opdrachtgever een no-show factuur ter hoogte van minimaal €100,00 gestuurd, welke Opdrachtgever onmiddellijk dient te betalen.

4.10.                Bestelling genieten af Gebruiker slecht 5 werkdagen garantie op breuk en dienen binnen deze gestelde termijn te worden afgehaald door Opdrachtgever bij de Gebruiker. De Opdrachtgever heeft géén recht op een terugbetaling van de aanbetaling indien na deze 5 werkdagen schade of breuk optreed in het magazijn van de Gebruiker.

4.11.                De Gebruiker berekend opslagkosten door naar de Opdrachtgever, het gehanteerde tarief betreft minimaal €100,00 per maand opslag, waarbij de 6e werkdag de peildatum is.

4.12.                De Opdrachtgever dient ten alle tijden de daadwerkelijke (snij- glas)maten door te geven aan de Gebruiker. De maatvoering (tenzij door de Gebruiker zélf ingemeten) zijn voor risico en rekening van de Opdrachtgever. Evenals schade en/of overige kosten die voortvloeien uit de toepassing van een verkeerde maatvoering, bijvoorbeeld bij de uitvoering van werkzaamheden.              

Artikel 5          Emballage

5.1.                 Bij levering van glas stelt de Gebruiker emballage ter beschikking aan de Opdrachtgever. De Gebruiker kan hiervoor een vergoeding in rekening brengen. Vanaf het moment van aflevering van het glas, tot en met de dag waarop de Gebruiker de emballage weer ophaalt, komt de emballage voor risico van de Opdrachtgever.

5.2.                 De Opdrachtgever is verplicht de emballage in dezelfde staat en hoeveelheid weer ter beschikking van de Gebruiker te stellen, op de dag dat de Gebruiker de emballage weer ophaalt.

5.3.                 De Opdrachtgever dient de Gebruiker schriftelijk of per e-mail te berichten zodra de emballage door de Gebruiker opgehaald kan worden.

Artikel 6          A. Klachten algemeen

6.1.                 Tenzij bij de bestelling door de Opdrachtgever bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, die door de Gebruiker schriftelijk zijn bevestigd, wordt gewone handelskwaliteit volgens de toepasselijke NEN-normen en NPR geleverd.

6.2.                 De Gebruiker heeft het recht om zaken te leveren die in geringe mate in kleur en/of design afwijken van het model, monster of voorbeeld.

6.3.                 De Opdrachtgever is verplicht terstond na aflevering van de zaken te onderzoeken of het geleverde aan de overeengekomen eisen voldoet.

6.4.                 Mits redelijkerwijs door de Gebruiker te onderkennen, is de Gebruiker verplicht de Opdrachtgever te wijzen op: - onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijze; - kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; - gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; - onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond. Bij niet-consumenten heeft de gebruiker uitdrukkelijk niet voormelde plicht.

6.5.                 Ondanks de plicht van de Gebruiker om de Opdrachtgever te waarschuwen op grond van bovengenoemd lid, draagt de Opdrachtgever het risico voor schade als deze – ondanks voormelde waarschuwing door Gebruiker – is veroorzaakt door: - onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; - onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijze; - gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; - gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

  1.                B. Klachten met betrekking tot de kwaliteit

6.6.                 Klachten van de Opdrachtgever, inhoudende dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeengekomen kwaliteit, moeten binnen 8 dagen na ontvangst der zaken door middel van een aangetekend schrijven ter kennis van de Gebruiker worden gebracht, bij gebreke waarvan deze geen enkel recht jegens de Gebruiker zal kunnen doen gelden.

6.7.                 Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn is de Gebruiker slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde zaken te vervangen door zaken van de overeengekomen kwaliteit. De Gebruiker heeft – naar eigen keuze – tevens het recht om de zaak te herstellen, dan wel over te gaan tot creditering van de betreffende factuur. De Opdrachtgever zal derhalve geen recht op ontbinding van de overeenkomst kunnen doen gelden. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van de Gebruiker is uitgesloten.

6.8.                 De Gebruiker is niet aansprakelijk voor technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren, kwaliteit, design en afmetingen.

                       C. Overige klachten

6.9.                 Klachten van de Opdrachtgever over de wijze van nakoming door de Gebruiker van de overeenkomst, en niet betrekking hebbend op de kwaliteit van het geleverde, moeten zo tijdig en op zodanige wijze ter kennis van de Gebruiker worden gebracht, dat deze zich omtrent de juistheid van de klacht kan vergewissen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever ter zake geen enkel recht tegen de Gebruiker zal kunnen doen gelden.

6.10.                Gebreken die direct bij aflevering geconstateerd kunnen worden (waaronder gebreken met betrekking tot hoeveelheden, afmetingen en kleur), dienen door de Opdrachtgever direct te worden vermeld op het document dat bij aflevering wordt ondertekend (bijvoorbeeld een vrachtbrief). Indien een dergelijk gebrek niet op het eerder genoemde document is vermeld, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen aan de in dit artikel bedoelde gebreken.

6.11.                Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn heeft de Gebruiker het recht alsnog zijn verplichtingen na te komen, zonder dat de Opdrachtgever verder te dier zake iets van de Gebruiker kan vorderen, zulks met uitsluiting van het geval waarin nakoming niet meer mogelijk mocht zijn.

6.12.                Een klacht, kleine gebreken of ander vorm van opleverpunt is geen enkel geval aanleiding voor betalingsuitstel. De Opdrachtgever dient ten minste 70% van het factuurbedrag te voldoen, voordat de Gebruiker de klacht of het opleverpunt in behandeling neemt. Bij het niet tijdig indienen van een klacht, dient de Opdrachtgever het volledige factuurbedrag te voldoen alvorens de Gebruiker de klacht of het opleverpunt in behandeling neemt.

Artikel 7          Betaling, wanbetaling, aanbetaling en bezwaar maken

7.1.                 De Opdrachtgever is verplicht de facturen van de Gebruiker te betalen binnen de gestelde betalingstermijn overeengekomen en op de factuur vermeld, zonder aftrek van enige korting, tenzij dit anders is overeengekomen. Voor bedrijven geldt een betalingstermijn van 30 dagen en voor de consument (particulier) geldt een betalingstermijn van 5 dagen. De betaling dient te geschieden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook en zonder dat de Opdrachtgever haar betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. De Gebruiker is evenwel te allen tijde en zonder opgave van redenen gerechtigd contante betaling vóór of bij de aflevering van de zaken te verlangen.

7.2.                 Een betaling geldt als ontvangen, zodra het bedrag is bijgeschreven op één van de bank- of girorekeningen van de Gebruiker of in contanten aan de Gebruiker is overhandigd onder afgifte van een kwitantie.

7.3.                 Bij overschrijding van de op de factuur vermelde betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In dat geval is de Opdrachtgever vanaf de dag dat de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een minimale rente verschuldigd van 5% voor de eerste maand (voor niet-handelstransacties) en 10% per voor de eerste maand (voor handelstransacties), waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele wordt gerekend.

7.4.                 Indien de Opdrachtgever in verzuim is, zal de Gebruiker hem een schriftelijke aanmaning sturen waarin aan de Opdrachtgever een laatste termijn van veertien dagen wordt gegund om vooralsnog te betalen. Daarbij zal de Opdrachtgever tevens worden gewezen op de gevolgen van niet-betaling, waarbij de gebruiker aanspraak zal maken op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 van het Burgerlijke Wetboek onder vermelding van het bedrag van deze kosten.

7.5.                 Iedere betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de oudste facturen en de lopende rente, ook indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor toerekening aanwijst.

7.6.                 In geval van niet-tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever, ongeacht of de Gebruiker ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.

7.7.                 De Gebruiker heeft eveneens het recht de overeengekomen prijs onmiddellijk en in zijn geheel op te eisen, dan wel de overeenkomst te ontbinden in geval van het faillissement van de Opdrachtgever dan wel diens surséance van betaling, beslag op een belangrijk deel van diens bedrijfseigendommen, beslag op goederen bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst of stillegging of liquidatie van diens onderneming.  

7.8.                 In geval van verzuim van de Opdrachtgever, is zij gehouden alle buitengerechtelijke wettelijke incassokosten te voldoen, welke worden gesteld op 15% over de eerste €2.500,00, 10% over de volgende €2.500,00, 5% over de volgende €5.000,00, 1% over de volgende €190.000,00, 0,5% boven de €200.000,00, met een minimum van €40,00 en €32,50 administratiekosten voor elke aanmaning die verstuurt moet worden.

7.9.                 Indien de Gebruiker het faillissement van de Opdrachtgever aanvraagt, is deze buiten de overeengekomen prijs, de verschuldigde rente en buitengerechtelijke incassokosten eveneens de kosten van faillissementsaanvraag verschuldigd naar het tarief, dat geldend is in het arrondissement, waar de faillissementsaanvraag dient.

7.10.               Indien de Gebruiker, nadat de Opdrachtgever in verzuim is, betalingsherinneringen verstuurt of andere verzoeken tot betaling aan de Opdrachtgever richt doet dit niet af aan het hiervoor bepaalde 1 t/m 8.

7.11.               De Gebruiker mag ten alle tijden deelfacturen sturen met een betalingstermijn van minimaal 5 werkdagen, ongeacht of er producten en/of diensten zijn geleverd. De Opdrachtgever dient zich te houden aan de betalingsconditie.

7.12.               De Opdrachtgever kan tegen een vorderingsfactuur bezwaar maken, enkel middels een aangetekende brief en binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Dit kan enkel wanneer de Gebruiker een onjuiste factuur heeft verstuurd, niet in lijn met de overeengekomen en deze voorwaarden. Elke andere vorm van bezwaar wordt niet in behandeling genomen. Bezwaar schort betaling nimmer op, tenzij deze gegrond wordt geacht, zulks in het beginsel ter beoordeling van de Gebruiker, anders een vonnis van de rechter.               

Artikel 8          Zekerheidstelling en Eigendomsvoorbehoud

8.1.                 De Gebruiker heeft, indien goede grond bestaat om te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, het recht te verlangen dat deze op eerste verzoek van de Gebruiker terstond genoegzame en in de door de Gebruiker gewenste vorm zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder de betaling van de overeengekomen prijs. Niet-voldoening aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning geeft de Gebruiker het recht hetzij de nakoming van diens verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd diens recht op schadevergoeding.

8.2.                 Alle door de Gebruiker aan de wederpartij geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de gebruiker, totdat alle vorderingen die de Gebruiker op de Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, volledig zijn betaald.

8.3.                 Indien de Opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting is de Gebruiker gerechtigd de hem toebehorende zaken op kosten van de wederpartij zelf terug te halen van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten en schaden, vallende op of veroorzaakt door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder de Opdrachtgever bevonden, komen voor diens rekening en risico. De Opdrachtgever is verplicht medewerking te verlenen aan de gebruiker, indien zij van haar terughaalbevoegdheid gebruik wenst te maken, op straffe van een boete van 10% van het factuurbedrag.

8.4.                 Indien en zolang de Gebruiker nog eigenaar is van de aan de wederpartij geleverde/ nog te leveren zaken, zal de wederpartij de Gebruiker onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer genoemde zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins door derden aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) genoemde zaken. Bovendien zal de Opdrachtgever de Gebruiker op diens eerste verzoek mededelen waar genoemde zaken zich bevinden.

8.5.                 De Opdrachtgever staat ervoor in dat een beslag op genoemde zaken zo spoedig mogelijk wordt opgeheven. Bij (dreigend) beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement aan de kant van de Opdrachtgever, zal de Opdrachtgever de met beslag dreigende derde, de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de (eigendom)rechten van de Gebruiker.

Artikel 9          In bewaring of ter be- of verwerking gegeven zaken

9.1.                 Het risico van schade of breuk ten tijde of ten gevolge van transport, tijdelijke opslag* en/of bewaring of van de bewerking van de aan de fabrikanten of handelaren ter be- of verwerking of ter bewaring gegeven zaken of van zaken, waaraan of waarmede waar dan ook een opdracht wordt uitgevoerd, is voor rekening van de Opdrachtgever.

9.2.                 *Onder tijdelijke opslag verstaat Gebruiker de opslag die overstijgt langer dan normaal, als gevolg en toedoen van de Opdrachtgever. Onder normale opslag verstaat Gebruiker 5 dagen, startend vanaf de dag van levering door fabrikant. 

Artikel 10        Afmetingen, gewichten en maten

10.1.               Ten aanzien van afmetingen en gewichten van alle zaken behoudt Gebruiker zich de toleranties voor conform de toepasselijke NEN-normen.

10.2.               Alle maten worden bij de berekening in millimeters naar boven afgerond tot een door dertig deelbaar getal, met dien verstande dat bij standaardmaten deze afronding geschiedt op een door twintig deelbaar getal. Deze afgeronde maten treden bij alle prijs-, lengte-, breedte- en oppervlakteberekeningen voor de werkelijke maten in de plaats.

10.3.               Voor andere dan rechthoekige vormen wordt de oppervlakte berekend naar de rechthoek, waar de mal in past, met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde toeslagen voor afwijkende maten en modellen.

10.4.               De kosten voor het opnemen van maten, zo mede het vervaardigen van mallen, het plaatsen of bevestigen van glas en alle andere extra verrichtingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

10.5.               Bij het doorgeven van een maat dient deze in millimeter te zijn (breedte * hoogte). De Opdrachtgever dient duidelijk aan te geven of het om een sponning- dag- of glasmaat gaat. Indien in deze communicatie iets mis gaat, zijn de bijkomende kosten voor de Opdrachtgever.

Artikel 11        Overmacht

11.1.               Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor de Gebruiker ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet waren te voorzien is de Gebruiker niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoermiddelen, verkeersblokkades, alsmede onvolledige, niet-tijdige of niet-nakoming door de in artikel 4 genoemde glasfabrieken van hun verplichtingen jegens de gebruiker, ongeacht de reden of oorzaak daarvan.

11.2.               De Gebruiker heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. De Gebruiker behoudt het recht het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst aan de Opdrachtgever te factureren.

11.3.               Indien de Gebruiker een tijdelijk opgeschort deel van de overeenkomst later toch uitvoert, is de Opdrachtgever zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

Artikel 12        Risicoverdeling bij aanneming van werk, risico-overgang

12.1.               Indien de Gebruiker tevens de verplichting op zich neemt om door hem verkocht glas/product in opdracht van de Opdrachtgever te bewerken en/of te plaatsen dan wel wanneer uitsluitend sprake is van bewerking en/of plaatsing van glas, zijn op de overeenkomst tussen partijen naast het in de voorgaande artikelen bepaalde tevens van toepassing hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is vastgelegd. In geval van strijdigheid geldt hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is bepaald.

12.2.               De Opdrachtgever is verplicht aan het einde van iedere werkdag de door de Gebruiker op die dag verrichte plaatsingswerkzaamheden op te nemen en – bij akkoordbevinding - goed te keuren. Indien de Opdrachtgever dit zonder redelijke grond nalaat, ofwel, in geval van afkeuring, verzuimt de Gebruiker terstond schriftelijk de redenen van de afkeuring mede te delen, wordt het werk geacht ten genoegen van de Opdrachtgever te zijn opgeleverd en door deze te zijn goedgekeurd.

12.3.               Indien een tijdig ingediende klacht met betrekking tot de plaatsing van glas juist wordt bevonden, is de Gebruiker slechts gehouden tot herplaatsing van het glas. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van de Gebruiker is uitgesloten.

12.4.               De opslag van het glas vanaf het einde van het transport als bedoeld in artikel 4, 5e lid, komt voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

12.5.               Indien het glas is opgeslagen op de bouwplaats voordat het door de Gebruiker wordt geplaatst, be- of verwerkt, is de Opdrachtgever niet gerechtigd het glas te verplaatsen.

Artikel 13        Veiligheid op de bouwplaats                              

13.1.               De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats. De Opdrachtgever garandeert dat alle op de bouwplaats aanwezige bouwstoffen, hulpmiddelen en andere zaken deugdelijk zijn en voldoen aan de eisen die in de betreffende (wettelijke) voorschriften zijn vastgelegd.

13.2.               Onder bouwplaats wordt verstaan het gehele terrein waarop bouwactiviteiten plaatsvinden, ongeacht of deze bouwactiviteiten plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.

Artikel 14        Afmetingen en andere gegevens

14.1.               De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de in het bestek en de tekeningen voorkomende ofwel anderszins aan de Gebruiker verstrekte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, constructies, methoden van plaatsing etc., een en ander in de ruimste zin des woords. Wanneer er verschil bestaat tussen deze gegevens en de werkelijkheid heeft de Gebruiker recht op schadeloosstelling of bijbetaling.

14.2.               De Opdrachtgever zal nimmer kunnen verlangen dat de Gebruiker van de door deze gehanteerde hulpmiddelen, zoals kit, stopverf, etc., een of meer speciale merken dan wel een bepaalde kwaliteit gebruikt, tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 15        Meer- of minderwerk

15.1.               Meer- of minderwerk zal in het algemeen worden verrekend volgens de tussen partijen overeengekomen eenheidsprijzen. Bij gebreke daarvan zal verrekening plaats hebben volgens de in het bestek vermelde eenheidsprijzen.

15.2.               Wanneer het bestek geen uitkomst biedt, zal de verrekening geschieden aan de hand van de normaal gangbare prijzen, geldende op de datum, dat de werkzaamheden zijn verricht, respectievelijk hadden moeten worden verricht.

Artikel 16        Schade en aansprakelijkheid

16.1.               In alle gevallen geldt dat de Gebruiker nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de normale factuurwaarde van de zaken en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan de schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat.

16.2.               De Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst.

16.3.               De Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing of verloren gaan van zaken die op verzoek van de Opdrachtgever bij de Gebruiker worden opgeslagen Deze opslag geschiedt te allen tijde voor risico van de Opdrachtgever.

16.4.               De Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het bouwwerk en schade aan en verlies van op of bij het werk aangevoerde bouwstoffen, werktuigen of andere voorwerpen, wanneer deze is ontstaan door duidelijk aantoonbare opzet of grove schuld van hemzelf of van degenen, waarvan hij bij de uitvoering van de verbintenis gebruik heeft gemaakt.

16.5.               De Gebruiker is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het leveren en/of plaatsen van glas in volgens bestaande normen, praktijkrichtlijnen en/of fabrieksvoorschriften onjuiste hoedanigheid, dikte en/of samenstelling. De Gebruiker is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen van het plaatsen van glas in sponningen van onjuiste afmetingen, vorm of afwerking en/of onder weersomstandigheden, die het plaatsen in droge en schone sponningen niet mogelijk maken.

16.6.               De Opdrachtgever draagt het risico voor schade, zoals omschreven in artikel 6 sub A lid 5.

Artikel 17        A. Garantie (meerbladig isolerende) beglazing

17.1.               Indien door de fabrikant al dan niet via de Gebruiker, ter zake van de door deze laatste geleverde en/of geplaatste (meerbladig) isolerende beglazing een garantie wordt verstrekt gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid van de Gebruiker voor de kwaliteit van de geleverde c.q. geplaatste (meerbladig) isolerende beglazing uitsluitend de van de fabrikant afkomstige garantiebepalingen. Op elke vorm van beglazing en/of beglazingsmateriaal/producten zijn uitsluitend de van de fabrikant afkomstige garantiebepalingen van toepassing.  

17.2.               Geeft de fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door de Gebruiker eveneens geen garantie verstrekt.

17.3.               De Gebruiker zal zich naar vermogen inspannen teneinde te bevorderen, dat de fabrikant haar verplichtingen uit hoofde van de door haar verstrekte garantie nakomt.

17.4.               De Opdrachtgever kan geen recht uit enige garantie doen gelden, zo lang hij niet aan al zijn verplichtingen, zowel financieel als anderszins, uit de met betrekking tot de levering en/of plaatsing van de meerbladig isolerende beglazing gesloten overeenkomst voortvloeiend heeft voldaan.

17.5.               De Gebruiker garandeert aan de Opdrachtgever dat de meerbladig isolerende beglazing wordt geplaatst volgens de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen. Buiten de garantie vallen breuk, bijvoorbeeld door plaatselijke opwarming die veroorzaakt kan worden door gedeeltelijk beplakken, beschilderen van de ruit, te dicht tegen de ruit geplaatste verwarming en/of hangende zonwering, condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van de ruit, interferentie, verkleuring als gevolg van glasdikte en andere eigenschappen van het toegepaste materiaal die onvermijdelijk zijn. Tevens vallen buiten de garantie de thermische breuk door slagschaduwen en de mechanische breuk. Tevens vallen buiten de garantie alle het bewegende en schuin liggend glas. Dit alles binnen de daarvoor van toepassing zijnde (inter)nationale normen.

17.6.               Interferentie (regenboogeffecten die het gevolg zijn van de veelvuldige weerkaatsing van het licht in dubbele beglazing) zal in geen geval geaccepteerd worden als een gebrek of fout, evenmin als de afwijkingen van het gereflecteerd beeld in een ruit isolatieglas. De Gebruiker of haar leveranciers zijn niet verantwoordelijk voor technisch onvermijdelijke afwijking van kleuren, kwaliteit, structuur en zuivere glasdikten.                   

  1.                Arbeidsgarantie

17.7.               Indien door de fabrikant garantie voor het product verstrekt, is de Gebruiker niet verplicht arbeidsgarantie* te verlenen en zullen de arbeidsuren in rekening worden gebracht.

17.8.               Indien de Opdrachtgever het geclaimde product geplaatst wilt hebben door de Gebruiker, dan dient ten minste te worden voldaan de administratiekosten, kleine ordertoeslag, kosten klein materiaal, arbeid, reis- en verletvergoeding. Als wel als de energietoeslag, verwijderingsbijdragen en toeslag transportverzekering. De Gebruiker kan deze kosten te willen hebben voldaan, alvorens over te gaan tot het plaatsen van he geclaimde product.

(GARANTIE) Claim/klacht ALGEMEEN

De Opdrachtgever dient een e-mail of brief te sturen naar Daphne@Glashandelkoelewijn.nl en de (garantie) claim en/of klacht zo goed mogelijk te onderschrijven. De Gebruiker is pas verplicht de (garantie) claim en/of klacht in behandeling te nemen, wanneer alle openstaande factuurbedragen zijn voldaan. Ten minste 70% van het oorspronkelijk factuurbedrag.

De Opdrachtgever dient de Gebruiker te voorzien van goed beeldmateriaal (foto’s en/of films), die beoordeeld kunnen worden door de fabrikant.

Het onderstaande valt o.a. niet onder garantie:

  • Schade als gevolg van een thermische breuk
  • Schade als gevolg van een normale glasbreuk
  • Kleurverschijnselen, in de vorm van banden of patronen als neveneffect van (zon)licht op glas
  • Vertekeningen bij doorzicht of reflectie die horen bij de eigenschappen van glas (temperaturen- en drukverschillen)
  • Bewerkt glas (a. met folie beplakt glas, beschildert glas)
  • Niet- verticaal geplaatst glas (a. schuin liggend glas)
  • Glas in lood (tussen dubbelglas)

 

Artikel 18        Aanvullende bepalingen bij plaatsingswerkzaamheden

18.1.               Voor het verticale transport van alle door de Gebruiker aan te voeren materialen dient om niet gebruik te kunnen worden gemaakt van een op de bouw aanwezige bedrijfsveilige en bedrijfsklare bouwkraan c.q. bouwlift met bedieningspersoneel; dit verticale transport dient binnen de normale werkuren te kunnen plaatsvinden op tijdstippen, welke in nauw overleg met de Gebruiker worden vastgesteld.

18.2.               Indien het lossen van materialen op de verdiepingsvloeren de aanwezigheid van bedrijfsveilige en voor gebruik gereed zijnde uitsteeksteigers noodzakelijk maakt, zal hierin door de Opdrachtgever voor diens rekening worden voorzien.

18.3.               Van de eventueel voor het plaatsen van glas noodzakelijke steigers zal door de Gebruiker gratis gebruik kunnen worden gemaakt; formaat en uitvoering van deze steigers zullen aan de door de Gebruiker uit te voeren werkzaamheden zijn of worden aangepast.

18.4.               De Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot plaatsingsvoorschriften, welke zonder voorafgaand overleg met hem zijn vastgesteld.

18.5.               Indien aan de Gebruiker de plaatsing wordt opgedragen van materialen, die hem tot dat doel door de wederpartij ter beschikking worden gesteld, wordt door de Gebruiker geen enkel risico aanvaard, ook niet tijdens de montage en de daartoe behorende werkzaamheden, waar het breuk en/of beschadiging van dergelijke materialen betreft.

18.6.               Indien het geleverde/gemonteerde product/constructie onderhavig is aan onderhoud, dan zal de Gebruiker bij onderhoud kosten in rekening brengen. Dat een product/constructie onderhavig is aan onderhoud, hoeft niet expliciet in de offerte of ander document door de Gebruiker vermeld te hoeven worden.

Artikel 19        Afspraken

19.1                Afspraken of overeenkomsten, waaronder afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van de Gebruiker, zijn nooit bindend. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband ondermeer te beschouwen alle medewerkers van de Gebruikers die geen procuratie hebben van haar bestuurders.

Artikel 20        Vergunningen, ontheffingen, toewijzingen

20.1.               De Gebruiker aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden geregeld door de Opdrachtgever en is verleend.

20.2.               De Gebruiker is nooit verantwoordelijk voor het regelen van vergunningen, ontheffingen en toewijzingen etc. Eventuele bijkomende kosten en/of boetes die hieruit voorvloeien, worden direct doorberekend naar de Opdrachtgever. Op deze doorberekening geldt een betalingstermijn van 5 werkdagen.

Artikel 21        Uitbesteding werk aan derden

21.1.               De Opdrachtgever machtigt de Gebruiker om de opdracht door een door de Gebruiker aan te wijzen derde, op een gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 22        Wettelijke voorschriften

22.1.               Indien na de totstandkoming van de overeenkomst van aanneming door het vervallen, wijzigen of invoeren van wetten, wettelijke voorschriften e.d. de uitvoeringskosten van het werk hoger worden dan die, welke golden op de datum, dat de Gebruiker offerte deed, zullen de meerdere, direct met het werk verband houdende kosten worden verrekend. Evenzo zullen de eventuele mindere, directe met het werk verband houdende kosten worden verrekend.

Artikel 23        Verjaring

23.1.               Vorderingsrechten van de Opdrachtgever, niet zijnde consument, jegens de Gebruiker verjaren uiterlijk na verloop van 6 maanden na het ontstaan daarvan.

Artikel 24        Toepasselijk recht; bevoegde rechter

24.1.               Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Gebruiker en de Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

24.2.               Alle geschillen welke tussen de Gebruiker en de Opdrachtgever mochten ontstaan, zullen aan de bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.

Artikel 25        Wijziging van de voorwaarden

25.1.
               De Gebruiker is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen, De wijzigingen treden per direct in werking, wanneer de Opdrachtgever kan beschikken over deze Algemene (verkoop- en leverings-) Voorwaarden.

Toelichting:                 Acceptatie Algemene (verkoop- en leverings-) Voorwaarden

Contractspartij heeft vóór of uiterlijk tijdens het sluiten van de overeenkomst de mogelijkheid gehad om kennis te nemen van de Algemene (verkoop- en leverings-) Voorwaarden. Deze zijn 24/07 beschikbaar via www.glashandelkoelewijn.nl/algemene-verkoop-en-leveringsvoorwaarden en kunnen opgeslagen worden, om deze te kunnen raadplegen op een later moment (offline). Deze link is het enige online platform wat toegang geeft tot de huidige en geldige Algemene (verkoop- en leverings-) Voorwaarden en maakt het dat alle andere Algemene (verkoop- en leverings-) Voorwaarden verwijzend van toepassing inzake overeenkomsten van en met Glashandel Koelewijn B.V., ongeldig zijn. De Algemene (verkoop- en leverings-) Voorwaarden kunnen gedownload worden via de voorgenoemde link en opgeslagen worden, zodat deze op een later moment (offline) kunnen worden geraadpleegd.

Alle digitale opdrachten tot stand gekomen door het invullen van het contact- of offerteformulier op onze website (www.glashandelkoelewijn.nl), heeft de opdrachtgever de mogelijkheid geboden kennis te nemen van de Algemene (verkoop- en leverings-) Voorwaarden. De opdrachtgever gaat akkoord bij het versturen van één deze formulieren en ontvangt tevens een PDF met de inhoud van de geldende Algemene (verkoop- en leverings-) Voorwaarden in de e-mail, welke staat genoteerd in één deze formulieren.

Alle digitale opdrachten tot stand gekomen door middel van elektronische brieven, heeft de opdrachtgever de mogelijkheid geboden kennis te nemen van de Algemene (verkoop- en leverings-) Voorwaarden. Onder elke handtekening van elke e-mail vanuit Glashandel Koelewijn B.V. staat het volgende:

Let op! Onze Algemene (verkoop- en leverings-) Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door en met Glashandel Koelewijn B.V., gevestigd te Bunschoten-Spakenburg. Voorts zijn deze Algemene (verkoop- en leverings-) Voorwaarden op alle door Glashandel Koelewijn B.V. (uitgebrachte) (pro forma) offerten, prijsopgaven, order-, opdracht- en afspra(a)k(en)(bevestigingen). U kunt deze Algemene (verkoop- en leverings-) Voorwaarden vinden op onze website of via deze link: https://glashandelkoelewijn.nl/algemene-verkoop-en-leveringsvoorwaarden . Wij kunnen u deze op onmiddellijk verzoek toesturen per post en/of via een e-mail. Aan de inhoud van deze e-mail kunt u géén rechten ontlenen.

Alle schriftelijke opdrachten tot stand gekomen door middel van brieven(post), heeft de opdrachtgever de mogelijkheid geboden kennis te nemen van de Algemene (verkoop- en leverings-) Voorwaarden. De Algemene (verkoop- en leverings-) Voorwaarden staan gedrukt op de achterkant van ons postpapier.

Aan alle overige opdrachten tot stand gekomen door middel van de telefoon (o.a. spoed), beroept Glashandel Koelewijn B.V. haar op de regels van een ‘’dienstverrichter’’. De opdrachtgever is verwezen naar de Algemene (verkoop- en leverings-) Voorwaarden, hiermee biedt Glashandel Koelewijn B.V. de opdrachtgever een redelijke mogelijkheid tot kennisname.

Toelichting:                 Een overeenkomst, onder acceptatie van de Algemene (verkoop- en leverings-) Voorwaarden

Elke overeenkomst word per definitie aangeboden onder voorbehoud van acceptatie van de Algemene (verkoop- en leverings-) Voorwaarden. Dit betekend dat een overeenkomst enkel bindend is, op het moment dat de contractspartij de mogelijkheid heeft gehad kennis te nemen van de Algemene (verkoop- en leverings-) Voorwaarden.

De overeenkomst wordt bindend gemaakt door middel van een (elektronische) brief (bevestiging) of telefonisch onder het beroep van de ‘’dienstverrichter’’. Bij acceptatie van de uit te voeren werkzaamheden wordt het voorgenoemde bevestigd.

Toelichting:                 Geschiedenis van de Algemene (verkoop- en leverings-) Voorwaarden


31-03-2017                 Algemene (verkoop- en leverings-) Voorwaarden (inhoudelijk) volledig herzien.
18-11-2020                 3.4 Tarieven 2020-2021 toegevoegd, veder inhoudelijk wederom goedgekeurt.
                                  

 

Klik hier om de Algemene Voorwaarden te downloaden.

 

 


                             

Projecten

Bezig met laden...